П О К А Н А

за представяне на оферти

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

С настоящата покана Ви каним за участие в процедура, открита на основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. 

До 16.00 часа на 17.02.2012 г. можете да представите в Общинска администрация - гр. Балчик, оферта, съдържаща техническо и финансово предложение и възможности за изпълнение на договор с предмет :"Отпечатване на общински седмичен вестник "Балчик"

І. Предмет на поръчката :

"Отпечатване и доставка на общински седмичен вестник "Балчик" веднъж седмично, всяка сряда, доставка в рамките на работния ден до 16,00 ч.


ІІ. Срок на изпълнение: най-кратък срок след предаване на оригиналите до 10,00 ч. всяка сряда.


ІІІ. Изисквания към изпълнителя:

  • Изготвяне на полиграфическа изработка на вестник "Балчик" - 4 страници, таблоид, цветност 4+1, седмичник, при необходимост и повече страници - 6, 8, 12 стр. и т.н., 900-1000 броя тираж.
  • Предаване на готовия вестник
  • Отпечатването да се извършва при спазване на добро качество на текстове и изображения, като вложените материали да отговарят на стандартните изисквания.

ІV. Критерии за оценка на офертите- икономически най-изгодната оферта, оценена по следните критерии:

1. Най-ниско ценово предложение, с тежест 55%. По този критерий оценката на кандидата се изчислява по следния начин-Цмин./Цк.x 55, където Цмин. е най-ниската предложена цена, а Цк. е цената, предложена от оценявания кандидат.

2. Срок за плащане, с тежест 25%. По този критерий оценката на кандидата се изчислява по следния начин - Ср.пл./Ср.пл.максx25, където Ср.пл. е срокът за плащане на отпечатваните изделия от възложителя, а Ср.пл.максx25 е най-дълъг срок за плащане.

3. Най-кратък срок за изпълнение, с тежест 20%. По този критерий оценката на кандидата се изчислява по следния начин-СИмин./СИк.x 20, където СИмин.  е най-краткият предложен срок за изпълнение, а СИк. е срокът за изпълнение, предложен от оценявания кандидат.  


V. Изискуемо съдържание на офертата:

Изисквания към кандидатите или участниците:

1. Данни за лицето, което прави предложението:

- лицата, които не са регистрирани в Търговския регистър, следва да представят удостоверение за актуално състояние с дата на издаване не по-късно от 6 месеца от датата на подаване на офертата;

- лицата, регистрирани в Търговския регистър, следва да посочат ЕИК;

2. Предложена цена;

3. Представен от лицето проект на договора;

4. Декларация за технически възможности за изпълнение на поръчката.


VІ. Място и срок за подаване на офертите:

В сградата на Община Балчик, пл. "21-ви септември" №6, Информационен център, Красимира Костова. Офертите се подават в запечатан плик, до 16.00 ч. на 17.02.2012г.

 

VІІ. Лице за запитвания във връзка с поръчката: Албена Иванова - отг.редактор вестник "Балчик", тел. 0579/7-23-39.

 

Всички представени документи следва да са заверени с подпис и мокър печат на кандидата.


Николай Ангелов

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК