• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


25.04.2012 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТИРАНЕ НА ПСОВ К.К. АЛБЕНА - ОБЩИНА БАЛЧИК", ИЗПЪЛНЯВАН ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

 

ЗА ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТИРАНЕ НА ПСОВ К.К. АЛБЕНА - ОБЩ. БАЛЧИК"


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2012-0008

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16:00 часа на 25.05.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16:00 часа на 25.05.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16:00 часа на 05.06.2012 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от линка по-долу:

Documents.zip


07.05.2012 г.

   - В раздел I "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", I.1) "Наименование, адреси и лица за контакт"; в Приложение А, II "Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие" и в Приложение А, III "Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие" е записан погрешно факс 0579 74114 - да се чете 0579 74117;

   - решение на Кмета на Община Балчик за промяна;

   - писмо до участниците.


РАЗЯСНЕНИЯ:

19.05.2012 г.22.05.2012 г.

Разяснения 1Разяснения 4
Разяснения 2

Разяснения 3