• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

30 август 2012 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на услуга по организиране на културно събитие за нуждите  на Община Балчик" по проект: „БАЛЧИК - СЦЕНА НА ИЗКУСТВАТА"

ЗА ПРОЕКТ:  на Община Балчик,  финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/006 по ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013"

НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2012-0017

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 05.10.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 05.10.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 15.10.2012 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

Документацията за участие може да изтеглите от линка: Documents.zip