• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


12 октомври 2012 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА член 14 ал.1, ал. 3, т. 2 ЗОП.

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на одит по проект № А10-13-17/21.12.2011 г „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в Община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство" с финансовата подкрепа на ОП Административен капацитет"

ЗА ПРОЕКТ: № А10-13-17/21.12.2011 г „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в Община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство" по Оперативна програма „ Административен капацитет", Приоритетна ос I: Добро управление, Подприоритет 1.3 Ефективна  координация  и  партньорство  при  разработване  и провеждане на политики.


№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2012-0024

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 02.11.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 02.11.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 09.11.2012 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от ТУК!