• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


С ПРЕДМЕТ: „Подготовка на документации за обществени поръчки за възлагане на дейностите от ЕТАП 2 - „Изпълнение" на проект „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена - община Балчик"


ЗА ПРОЕКТ: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена - община Балчик", изпълняван по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", приоритетна ос 1, референтен номер BG161PO005/10/1.11/03/19НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0002

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 26.02.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 26.02.2013 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 05.03.2013 г.

 

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от тук: Документация


Решение за промяна