• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

27 АВГУСТ 2013 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на мерки за информация и публичност за община Балчик във връзка с изпълнение на договор № А12-22-168 от 03.06.2013 г. "Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация"

ЗА ПРОЕКТ "Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013, Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07, Договор с рег. № А12-22-168 от 03.06.2013 г.


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0020

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 26.09.2013 г.

 

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 26.09.2013 г.

 

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 06.10.2013 г.

 


НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

Документацията за участие може да изтеглите от ТУК