• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


12.02.2014 г.  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево - Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800".


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

000479-2014-0004

 

 

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16:00часа на 14.03.2014 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16:00 часа на 24.03.2014 г.

 
Документацията за участие може да изтеглите от ТУК (ZIP)

27.02.2014 г. Работен проект (zip)

12.03.2014 г. Разяснения (PDF)

17.03.2014 г. Разяснение (PDF)


30.04.2014 г. Съобщение:

  На 08.05.2014 г. от 15:00 часа в Заседателна зала, в сградата на Община Балчик, с адрес: гр. Балчик, пл. "21-ви Септември" № 6, ще се отворят ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Път ІV-29608 (Генерал Тошево - Каварна) Василево - Дропла - Сенокос от км 10+100 до км 17+800". 

  На заседанието ще бъдат отворени Ценовите оферти на участниците в процедурата. Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.