• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

СПИСЪК НА КОМПЛЕКСНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК

ОТ 25 МАРТ 2015 ГОДИНА


1. Точно наименование на администрацията: ОБЩИНА БАЛЧИК

2. Структура: услугите се извършват в „Информационен Център" и „Общинска данъчна служба"

3. Седалище и адрес: 9600 гр. Балчик, площад "21 септември" №6

4. Данни за кореспонденция: тел. 0579 71055, kao@balchik.bg, www.balchik.bg

5. БУЛСТАТ:  000852544

6. Работно време на администрацията: от 08:00 до 16:30 часа

7. Работно време на звеното за административно обслужване: от 08:00 до 16:30 часа

8. Административни услуги: 

 1. Издаване на удостоверение за семейно положение.
 2. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.
 3. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки.
 4. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство /учредено по реда на  чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК/.
 5. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.
 6. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
 7. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година.
 8. Издаване на удостоверение за настоящ адрес.
 9. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година.
 10. Издаване на удостоверение за правно ограничение.
 11. Издаване на удостоверение за  родените от майката деца.
 12. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал.
 13. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат.
 14. Подаване на документи за сключване на граждански брак и издаване на удостоверение - оригинал.
 15. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат.
 16. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт.
 17. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина.
 18. Издаване на копие от подадена данъчна декларация.
 19. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства.
 20. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци.
 21. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство.
 22. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси.
 23. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина.
 24. Издаване на удостоверение за декларирани данни.
 25. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат.


Заявление за заявяване на услуга (PDF) (DOC) (RTF)

Банкова информация

Протокол при устно заявяване на услугата (PDF) (DOC)