• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 657 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез  публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 67951.501.813 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 657: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 2553/19.07.2006 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 67951.501.813 по кадастралната карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ от 1275 м2 /хиляда двеста седемдесет и пет квадратни метра/.  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 925.00 лв. /осем хиляди деветстотин двадесет и пет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 14 общински съветници

14  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"