• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 661 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По осма точка от дневния ред: Приемане решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинска администрация" финансово подкрепен от ОП "Административен капацитет" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-168/03.06.2013 г., сключен между Община Балчик и Министерство на финансите.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 661: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект „Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в общинска администрация", изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ №А12-22-168/03.06.2013 г., със средства на общинския бюджет в размер на 1 017,90 лева (хиляда и седемнадесет лева и 90 ст.), представляващи неодобрените разходи както следва :

-    По бюджетно перо от група Б - допустими разходи по правилата на ЕФРР, точка 13. „Разходи за организация и управление" - 52,90  лева.

-   По т.3.1."Разходи  за командировки в страната "- 965,00 лв.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"