• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 665 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение, предназначено за патоанатомична лаборатория, представляващо обособена част от сграда на „Медицински център І" ЕООД Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 665: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, дава съгласието си помещение, предназначено за патоанатомична лаборатория с площ от 16.00 м2, представляващо обособена част от сграда на „МЦ I" ЕООД - публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д-р Златко Петков" № 1, актувана с АПОС № 217 от 22.02.1999 г., да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, а именно за патоанатомична лаборатория, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 92,16 лв./деветдесет и два лева и шестнадесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинета е определена съгл. т. 1, отнасящо се за зона II от Тарифа на базисните наемни цени на общ. помещения и терени на ОбС - Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по ТЗ и да извършват предмет на дейност - осъществяване на извънболнична специализирана помощ. Същият следва да спазва предмета на дейност, а именно да използва горепосоченият имот като патоанатомична лаборатория и да не променя предназначението на наетото помещение.

4. Упълномощава кмета на Община Бапчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"