• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 671 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за освобождаване от такса за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа на храм „Св. Св. Кирил и Методий" с. Соколово.

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

Докладва: Николай Колев - общински съветник

РЕШЕНИЕ 671: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик (НОАМТЦУ); чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с молба от Протойерей Георги Петков, председател на Църковното настоятелство при храм „Св.Св.Кирил и Методий", с. Соколово, общински съвет Балчик дава своето съгласие Църковното настоятелство при храм „Св.Св.Кирил и Методий", с. Соколово да бъде освободено от такса за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа в с. Соколово, чл. 40, т. 29, V категория, буква „Б" от НОАМТЦУ, в размер на 208.00 (двеста и осем) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 15 общински съветници

15  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"