• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 675 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 53120.201.167 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 675: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3850/07.09.2010 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.501.167 по кадастралната карта на с. Оброчище /УПИ II, кв.13 по ПУП на кв. "Младост" с. Оброчище/, с площ от 528 м2 /петстотин двадесет и осем квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 560.00 лв. /десет хиляди петстотин и шестдесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 14 общински съветници

14  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"