• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 676 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване на стълбище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 676: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94В-1165-4/01.09.2014 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 117.60 лв. /сто и седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ за учредяване право на пристрояване на стълбище от 4.9 м2 върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 02508.78.21.1.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ апартамент № 2, ет. 1, вх.А, бл.№ 8, жк "Балик", гр. Балчик, собственост на Валя Петрова Тодорова и Здравко  Иванов Кунчев.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 14 общински съветници

14  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"