• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 679 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за закупуване и монтаж на недвижима вещ - котелно съоръжение за нуждите на „МБАЛ - Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 679: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза  за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, в съответствие с чл.11 ал.1, ал.3 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:   

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се закупи и монтира за нуждите на „МБАЛ Балчик"ЕООД недвижима вещ котелно  съоръжение на стойност до 55 000,00 лв., /петдесет и пет хиляди лева/.

2. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация Балчик  дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение " параграф §§52-03„Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения" от ЕБК да бъде завишен със 55 000,00 лева.

3. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2014 г.

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 14 общински съветници

14  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"