• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 680 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за определяне срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз и на минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 680: На основание чл. 21, ал. 2, и ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 3 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик, както следва:

Дневна тарифа, в размер на 0.80 лв.

Нощна тарифа, в размер на 1.10 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 14 общински съветници

13  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

2. Отменя т.2 от Решение 216/05.12.2008г. на Общински съвет Балчик

3. Определя срок за валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик, за всички превозвачи - 3 /три/ години.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 14 общински съветници

13  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"