• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 681 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По двадесет и осма точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 02508.90.750 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 681: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.90.750 с цел застрояване на "Био - стопанство за отглеждане на крави на открито"по кадастралната карта на гр. Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да  се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 14 общински съветници

14  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"