• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 683 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По тридесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІХ - 323 и промяна на улична регулация в кв.34 по плана на в.з."Изгрев" гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 683: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава предварително съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІХ - 323 и промяна на улична регулация в кв.34 по плана на в.з."Изгрев", гр.Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 14 общински съветници

14  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"