• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 684 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По тридесета и първа точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП за ПИ 39459.25.55.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 684: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 129, ал. 1, във връзка с чл. 16 от ЗУТ, в изпълнение на влязло в сила съдебно решение, постановено по адм.д. №776/2011г. на Административен съд - гр. Добрич и във връзка със Заявление с вх.№94А-1131-1/15.01.2014г. от Атанас Бончев Гогов, Общински съвет гр. Балчик:

1. Одобрява по доклад на Кмета на Община Балчик План за регулация и застрояване на УПИ І-25.55, кв. 246 /земеделска земя ПИ с кадастрален номер №39459.25.55/ по кадастралната карта с. Кранево, община Балчик, обл. Добрич.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 14 общински съветници

14  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"