• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 686 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По тридесета и трета точка от дневния ред: Предложение за даване предварително съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІV; V; VІ и VІІ, кв.148 и улична регулация в жк "Балик" гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 686: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,  Общински съвет - Балчик дава предварително съгласие да се измени ПУП - ПРЗ за УПИ №№ ІV; V; VІ и VІІ, кв. 148 жк "Балик" гр. Балчик и улична регулация - общинска собственост.    

         2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 13 общински съветници

13  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"