• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 688 Протокол 44 от 25.09.2014 г.


По тридесета и пета точка от дневния ред: Предложение за одобряване числеността на общинска администрация и персонала в други дейности, финансирани от общинска администрация.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 688: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Балчик:

1. Одобрява числеността на персонала на общинска администрация, считано от 01.10.2014 г. с обща численост 108 бройки, съгласно Приложения 1, в т.в. число:

            - Кметски екип, кметове и кметски наместници                         - 22 бройки

            - Обща администрация                                                                - 63 бройки

            - Специализирана администрация                                              - 23 бройки

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 14 общински съветници

13  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"