• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 689 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По тридесета и шеста точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици в СОУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище за учебната 2014/2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 689: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и 7 от НАРЕДБА № 7/2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., поел. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г..), във връзка с докладна записки от директора на СОУ „Христо Смирненски" с. Оброчище Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

I. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в СОУ „Христо Смирненски" село Оброчище за учебната 2014/2015 година, по чл.11, ал. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както следва:

- II а клас - 15 ученици

- IX клас - 17 ученици

- XI клас - 13 ученици

II. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 14 общински съветници

14  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"