• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 692 Протокол 44 от 25.09.2014 г.


По тридесета и девета точка от дневния ред: Одобряване на проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ  І-760, УПИ ІІ -762, УПИ ІІІ - 759 и УПИ ІV-758 в кв.16, УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ в кв.48, УПИ І и УПИ ІІ в кв.49, УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ в кв.50 и улична регулация от ОТ 111 до ОТ 120 по плана на «Стопански двор» с.Соколово, Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 692: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП - План за регулация и застрояване с цел обединяване на имотите и образуване на нови  УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV в нов кв.51 и улична регулация от ОТ 116 до ОТ 117 по плана на "Стопански двор" с.Соколово, Община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване".

            ІІ. Задължава Кмета на общината в 7 - дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 14 общински съветници

14  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"