• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 840 Протокол 51 от 24.05.2015 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за награждаване на ученици по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 840: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка предложения от СОУ "Хр.Ботев", ОУ "Св.св. Кирил и Методий, ОУ "Антим І", СОУ Оброчище, ОУ Сенокос, ОУ Соколово, ПУИ Кранево, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Награждава за високи постижения в учението, изкуствата и спорта и по повод 24 май 2015 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с парична награда от по 100.00 лева/човек, и звание„Ученик на годината 2015", следните ученици:

1. Ивайло Милчев Димитров - отличник на випуск 2015 в СОУ "Христо Ботев" Балчик, за висока активност в живота на училището и успешна дейност като председател на ученическия съвет.

2. Тодор Събев Тодоров - ученик от VІI клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех, високи постижения в спорта и извънкласните дейности.

3. Никола Николаев Колев - ученик от VІІІ  клас, ОУ "Антим І" Балчик, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

4. Неделина Галинова Гандева - ученичка от V клас, СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, отлично представяне в областния кръг на олимпиадите по БЕЛ и астрономия 

5. Елица Дианова Василева - ученичка от V клас в ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос - за отличен успех и изяви в училищните дейности.

6. Ебру Дженгиз Исмаил - ученичка от VІ клас в ОУ „Васил Левски" с. Соколово - за активност, старание и примерно етично поведение в училище .

7. Величка Милкова Вълчева - ученичка от VІІ клас от ПУИ „Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево - за високи резултати в учебната и извънкласната дейност, изобразителното и приложно изкуство.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"