• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 841 Протокол 51 от 24.05.2015 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 841: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка от директора на СОУ "Христо Смирненски" Оброчище, с вх. № 31-01-3/07.05.2015г. и списъци, представени от директора на и СОУ „Хр. Ботев" Балчик, Общински съвет - Балчик

реши:

1. Определя сумата 1800 лева като разход за награди на абитуриентите - отличници за 2015 г. ( 12 души по 150.00 лв. на човек), както следва:

 1. Диляна Милчева Димитрова         СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 2. Теодора Димитрова Димитрова    СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 3. Дария Петрова Сивриева               СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 4. Мария Пламенова Кръстева           СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 5. Ивайло Байчев Байчев                    СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 6. Цветелина Николаева Пеева          СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 7. Ипек Талятова Ибрямова                СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 8. Сандра Левоник Санджакян          СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 9. Надя Веселинова Вичева                СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 10. Георги Георгиев Йорданова           СОУ с.Оброчище                             150.00 лв
 11. Ивайло Георгиев Панчев                СОУ с.Оброчище                             150.00 лв
 12. Антон Николов Николов                СОУ с.Оброчище                             150.00 лв

Всичко:                                                                               1800.00 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"