• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 842 Протокол 51 от 24.05.2015 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 842: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Определя сумата 3460.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2015 г., както следва:

№        Училище                                Бр. ученици                Сума

1. СОУ "Хр. Ботев"                          474                               948 лв.

2. ОУ "Антим І"                                317                               634 лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"              284                               568 лв.

4. СОУ с. Оброчище                                    323                               646 лв.

5. ОУ с. Сенокос                              121                               242 лв.

6. ОУ с. Соколово                            108                                216 лв.

7. ПУИ „Акад. Т. Самодумов"         103 ученици                206 лв.

                        Всичко:                     1730 ученици           3460 лева

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"