• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 843 Протокол 51 от 24.05.2015 г.


По пета точка от дневния ред: Предложение за подпомагане на абитуриенти от социално - слаби семейства и паралелките, завършващи средно образование, по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 843: По традиция, за Деня на просветата 24 май, Община Балчик подпомага с финансови средства  абитуриентите от социално - слаби семейства, както и паралелките на абитуриентите, за организиране на тържествата по повод завършване на средното образование.

Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Докладна записка от директора на СОУ "Христо Смирненски" Балчик с вх. № 31-01-3/07.05.2015 г. и списъци, представени от директора на и СОУ „Хр. Ботев" Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1.      Определя сумата 3300.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално-слаби семейства за 2015 година (22 души по 150.00лв. на човек), както следва:

№        Имена на абитуриента                  Училище                                            Сума/лв.

1. Габриела Валентинова Иванова           СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв.

2. Даниел Тодоров Михайлов                    СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв.

3. Велина Цветозарова Цветкова             СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв.

4. Мая Петрова Георгиева                        СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв.

5. Росица Николаева Байчева                  СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв

6. Галин Рахмат - Файаз Джахани           СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв

7. Корнелия Горянова Димова                  СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв

8. Марина Васкова Дечева                       СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв

9. Пламена Радославова Тодорова          СОУ „Хр. Ботев"                              150 лв

10. Димитричка Неделчева Димитрова    СОУ с. Оброчище                            150 лв

11. Зорница Георгиева Захариева           СОУ с. Оброчище                            150 лв

12. Ивелин Митев Недялков                      СОУ с. Оброчище                            150 лв.

13. Михаела Галинова Михайлова            СОУ с. Оброчище                            150 лв

14. Йордан Станков Мирчев                     СОУ с. Оброчище                            150 лв

15. Христо Маринов Василев                    СОУ с. Оброчище                            150 лв

16. Венцислав Илиев Емилов                    СОУ с. Оброчище                            150 лв

17. Даниела Иванова Христова                СОУ с. Оброчище                            150 лв

18. Добромира Александрова Петрова    СОУ с. Оброчище                            150 лв

19. Павлина Костадинова Захариева       СОУ с. Оброчище                            150 лв

20.Айнур Бейнур Акиф                              СОУ с. Оброчище                            150 лв

21. Станимир Йорданов Костов                СОУ с. Оброчище                            150 лв

22. Стелиян Костов Йорданов                  СОУ с. Оброчище                            150 лв                                                            Всичко:                                                      3300 лв.

2. Определя сумата 860.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2015 г. , както следва:

№        Училище                                      Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик -      ХІІ А               27 уч.              270 лева

2.2. СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик -      ХІІ  Б              15 уч.              150 лева

2.3. СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик -      ХІІ  В              20 уч.              200 лева

2.4. СОУ "Христо Смирненски"       -       ХІІ А               24 уч.              240 лева

            с. Оброчище

            Всичко:                                 4 бр.паралелки       86 учен.          860 лева

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"