• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 844 Протокол 51 от 24.05.2015 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за връчване на награда за цялостен принос в културния живот на община Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 844: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и Докладна записка с вх. № 93-92-3 от 15 май 2015 г., Общински съвет - Балчик дава съгласие г-жа Стаматка Георгиева Кирилова да получи Награда за цялостен принос в културния живот на община Балчик и парична премия от 500,00 (петстотин) лева.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и Докладна записка с вх. № 93-11-5 от 15 май 2015 г., Общински съвет - Балчик дава съгласие г-жа Стойка Димитрова Владова да получи Наградена за цялостен принос в образователното дело на община Балчик и парична премия от 500,00 (петстотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"