• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 12 Протокол 4 от 30.11.2015 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи, Приложение  № 11-Б.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 12: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик допълва списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2015г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи поради настъпила промяна в обстоятелствата относно завръщане от 4 годишен неплатен отпуск на Силвия Атанасова - секретар в кметство Сенокос, пътуваща по направление Балчик - Сенокос и обратно.

2. Общински съвет Балчик допълва списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2015г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи поради настъпила промяна в обстоятелствата относно назначаването на Силвия Кирилова Куцарова на длъжност ст.спец.бюджет счетоводител в кметство Кранево пътуваща по направление Балчик -Кранево и обратно.

Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"