• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 13 Протокол 4 от 30.11.2015 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за финансиране разхода за ДДС и недопустимите разходи на НЧ „Васил Левски 1959" Балчик за проект „Опазване, съхранение и популяризиране на природното и културно наследство на община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 13: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.142,ал.5,/4/ от ЗПФ и чл.28 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се финансира разхода за ДДС на НЧ "Васил Левски 1959" Балчик по проект "Опазване, съхранение и популяризиране на природното и културно наследство на Община Балчик", в размер на 8 326,49 /осем хиляди триста двадесет и шест лева и 49 стотинки/, съгласно Наредба №15/21.05.2012г., същият е недопустим и остава за сметка на Бюджета на Община Балчик.

2. Финансирането на разходите да бъде за сметка на заложения резерв за 2015г.

Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"