• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 14 Протокол 4 от 30.11.2015 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „РИБАРТ ФЕСТ БАЛЧИК".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 14: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1.  Дава съгласие да се финансира проект  „РИБАРТ ФЕСТ БАЛЧИК"  изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ № 201 от 03.07.2013г., със средства на общинския бюджет в размер на 167,22 (сто шестдесет и седем лева и  двадесет и две стотинки) представляващи неодобрените разходи.

2.   Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"