• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 15 Протокол 4 от 30.11.2015 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на вътрешен безлихвен заем от „Други сметки и дейности" (набирателната сметка) на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 15: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  т. 10 от ЗМСМА,  Общински съвет Балчик:  

1. Дава съгласието за ползване на вътрешен безлихвен заем от „Други сметки и дейности"(набирателната сметка) на Община Балчик.

2.      Утвърждава максимален размер на заема - 700 000 лева.

3.      Дава съгласието си, срокът на ползване и погасяване на вътрешен безлихвен заем от „Други сметки и дейности"(набирателната сметка) на Община Балчик да бъде до 30 юни 2016 г.

4.      Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 21 общински съветници, гласували

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"