• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 16 Протокол 4 от 30.11.2015 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване броя на кметски наместници в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 16: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл.46а, ал.1 от ЗМСМА, в съответствие с изменението на чл.16 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България:

Общински съвет Балчик утвърждава в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация 1 брой кметски наместник в Община Балчик

- Кметско наместничество с. Храброво

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението и да информира Министерството на финансите за взетото решение.

В залата присъстват 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"