• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 17 Протокол 4 от 30.11.2015 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Милен Русев Чолаков, по отношение на ПИ № 53120.504.392.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 17: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1955-3/07.10.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Милен Миленов Чолаков чрез законния си представител Милен Русев Чолаков от гр. Шумен по отношение на ПИ № 53120.504.392 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ XXXV, кв.35 по ПУП на в.з. "Изгрев"), целият с площ от 554 м2, като Милен Миленов Чолаков изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 24 м2 (двадесет и четири квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4492/10.11.2015 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 600.00 лв. (шестстотин лева), без ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

В залата присъстват 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"