• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 18 Протокол 4 от 30.11.2015 г.


По девета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Андрей Иванов Вълчев, по отношение на ПИ № 67951.501.59.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 18: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94А-1275-2/09.11.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Андрей Иванов Вълчев от с. Соколово, общ. Балчик, по отношение на ПИ № 67951.501.59 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ XXII и УПИ XXIII, кв.33 по ПУП на с. Соколово, целият с площ от 2099 м2, като изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 68 м2 (шестдесет и осем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС №4493/10.11.2015 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 544.00 лв. (петстотин четиридесет и четири лева), без ДЦС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

В залата присъстват 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"