• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 19 Протокол 4 от 30.11.2015 г.

По десета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик, във връзка с  одобрен проект „Трансгранично градинско изкуство на Черно море" ("Cross Border Gardening Art by Black Sea"), 2(4i)-3.1-12/MIS ETC Code 697, по който Община Балчик е партньор. Проектът се изпълнява по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007 - 2013

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 19: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Договор № 50762  за изпълнението на проект „Трансгранично градинско изкуство на Черно море" ("Cross Border Gardening Art by Black Sea", )2(4i)-3.1-12/MIS ETC Code 697, изпълняван по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007 - 2013, по който Община Балчик е партньор,  Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие:

1.1. Като допълнителна дейност по проект „Трансгранично градинско изкуство на Черно море" ("Cross Border Gardening Art by Black Sea", )2(4i)-3.1-12/MIS ETC Code 697, изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 - 2013, по който Община Балчик е партньор  да бъде изградена оранжерия, с електрическа, отоплителна и ВиК инсталация, иригационна система и капково напояване на площ от 150 кв. м. в поземлен имот № 02508.7.71, собственост на Община Балчик.

1.2. Да бъде осигурен  собствен принос в размер на 2,18% от необходимите средства, както и самите средства за извършване на всички допустими разходи преди възстановяването им от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 - 2013, и евентуални недопустими разходи, свързани с изпълнението на инвестицията.

1.3. Да се осигуряват необходимите  разходи за функционирането, управлението и поддържането на инвестицията за период от минимум 5 години от датата на въвеждането  й в експлоатация.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи действия, свързани с изпълнението на настоящото решение.

В залата присъстват 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"