• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 21 Протокол 4 от 30.11.2015 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.20.6 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 21: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.20.6 с цел отреждане и застрояване за "Пп1" - /предимно производствена зона с преобладаващи складови функции/ по кадастралната карта на с.Кранево, Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

В залата присъстват 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"