• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 23 Протокол 4 от 30.11.2015 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.52.168 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 23: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 02508.52.168 с цел частична отмяна на строителна забрана, отреждане и застрояване за "Жм" - /жилищни нужди/ по кадастралната карта на гр. Балчик, при спазване процедурите по чл. 96, ал. 3 от ЗУТ.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

В залата присъстват 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"