• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 26 Протокол 4 от 30.11.2015 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Водопровод преминаващ през землищата на с. Кранево и с. Рогачево за напояване на лозови масиви в ПИ 39459.5.43 в землището на с. Кранево, община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 26: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 8 от ЗМСМА и чл.129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за  "Водопровод преминаващ през землищата на с.Кранево и с.Рогачево за напояване на лозови масиви в ПИ 39459.5.43 в землището на с.Кранево, Община Балчик".

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

В залата присъстват 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"