• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 27 Протокол 4 от 30.11.2015 г.

ОТМЕНЕНО СЪС РЕШЕНИЕ 39 ПО ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 17.12.2015 Г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - ПИ № 02508.87.131, за поставяне на 2 броя рекламно информационни елементи, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 27: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за поставяне на 2 бр. рекламно информационни елементи с обща площ от 2,2 м2, част от имот публична общинска собственост - ПИ № 02508.87.131 по кад. карта на гр. Балчик, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 107.25 лв. /сто и седем лева и двадесет и пет стотинки/, без ДДС, съгл. от Раздел VII, чл. 22, т. 1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик

3. Кандидатът за участие следва да няма задължения към Община Балчик. Същият да е регистриран по Булстат, с правна форма физическо лице.

След сключване договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгл. чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи върху част от имот - публична общинска собственост

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

В залата присъстват 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"