• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 4 Протокол 3 от 02.11.2016 г.

По първа точка от дневния ред: Докладна за приемане на Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Вносител: Ася Христова - общински съветник

РЕШЕНИЕ № 4: На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема  Правилник за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник определя основните дейности, функции, правата, задълженията и организацията на работа на Общинския съвет и неговите органи, свързани с предоставените му правомощия от Конституцията на Република България и Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Чл.2. Правилникът има за цел осигуряването на ефективна организация на работата на Общинския съвет, неговите органи и общинските съветници, взаимодействието им с кмета, общинската администрация, гражданите и техните сдружения за осъществяване на местно самоуправление.

Чл.3. Настоящият правилник има задължителен характер за общинските съветници и за служителите на общинската администрация във взаимоотношенията им с Общинския съвет.

ГЛАСУВАНЕ НА ГЛАВА ПЪРВА, в залата присъстват - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

ГЛАВА ВТОРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 Чл.4./1/ Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на община Балчик при условия и ред, определени от Изборния Кодекс.

/2/ Общинският съвет на Община Балчик се състои от избраните 21 общински съветници.

/3/ Общинският съвет осъществява единна политика за развитие на общината, съобразно законите на страната.

/4/ В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните принципи: законност; самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения; гарантиране и закрила интересите на населението на Община Балчик; откритост; публичност при вземане на решения и тяхното изпълнение; колегиалност.

Чл.5./1/ Общинският съвет, в рамките на предоставената му компетентност, определя политиката на Общината по въпросите, свързани с:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината;

3. образованието и науката;

4. младежта и младежките дейности;

5. здравеопазването;

6. културата;

7. благоустрояването и комуналните дейности;

8. социалните услуги;

9. опазването на околната среда, рационално използване на природните ресурси;

 10. развитието на спорта, отдиха и туризма;

 11. опазването и поддържането на исторически, културни и архитектурни паметници и тяхното валоризиране;

 12. международното сътрудничество и развитието на гражданското общество;
13. проблеми на граждани в неравностойно положение;

 14. проблеми на религиозните общности.

 /2/ Общинският съвет решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други държавни и специализирани органи.

Чл.6. /1/ Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство от 11 общински съветници;

2. одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината с мнозинство от 11 общински съветници;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство от 11 общински съветници;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му с мнозинство от 11 общински съветници, с поименно гласуване;

6. определя размера на местните такси и цените на услуги с мнозинство от 11 общински съветници, с поименно гласуване;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с необходимото мнозинство съгласно разпоредбите на ЗМСМА и Закона за общинската собственост.

 8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях с мнозинство от 11 общински съветници, с поименно гласуване;

9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство от 11 общински съветници, с поименно гласуване;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници, с поименно гласуване;

 14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници, с поименно гласуване;

15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство от 11 съветници;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство от 11 общински съветници;

 17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство от 11 общински съветници;

20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

22. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство от 11 общински съветници;

/2/ Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство от 14 общински съветници;

/3/ В случаите по ал.2 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство от 14 общински съветници;

/4/ В изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

/5/ По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.7. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите на изборите.

Чл.8. /1/ Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет.

 /2/ Общинските съветници, кметът на общината, кметовете на кметства, полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвен лист.

 /3/ Клетвеният лист на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.9. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

 Чл.10. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

 Чл.11. /1/ За произвеждането на тайно гласуване по чл.10 се избира комисия от 5 /пет/  общински съветници, от състава на която се избира Председател, под председателството на който се провежда избор на председател на общинския съвет.

/2/ Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик.

Чл.12. Всеки общински съветник, партия, коалиция, представени в общинския съвет, могат  да издигат  кандидатури за председател.

Чл.13. /1/ Изборът на председател се извършва  с бюлетини по утвърдения образец  с имената на издигнатите кандидати.

  /2/ Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

/3/ Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една.

/4/  Недействителни са бюлетините, когато:

1. са намерени в избирателната кутия без плик;

2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати;

3. върху тях са дописани думи и знаци;

4. не са по установения образец.

/5/ Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

/6/ За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите  не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

ГЛАСУВАНЕ НА ГЛАВА ВТОРА, в залата присъстват - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

ГЛАВА ТРЕТА

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.14./1/ Председателят на общинския съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

4. подпомага съветниците в тяхната дейност;

5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет заедно с протоколчика;

10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и  гражданите;

11. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

12. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат и на официалната Интернет страница на общината;

13. внася на всеки 6 (шест) месеца отчет за дейността на общинския съвет;

14. следи за спазване на този правилник;

15.изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;

/2/ При участие на председателя на общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от предложен от Председателя общински съветник, до гласуването на проекта.

/3/ Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, се замества от избран от общинския съвет съветник.

/4/ Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от избран общински съветник, предложен от Председателя.

/5/. 1. За подпомагане работата на председателя на ОбС се създава Председателски съвет от 7 /седем/ члена, който е съставен от по 1 (един) представител от представените в ОбС политически сили и 1 (един) представител от независими съветници: МК „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"; МК "СИЛЕН БАЛЧИК", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"; ПП „АБВ-АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ", ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ-ДПС"; ПП ГЕРБ И ЕДИН ОТ НЕЗАВИСИМИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.

На Председателския съвет се обсъждат следните въпроси:

- Подреждане на дневния ред;

- Изготвяне на Декларации и Обръщения от името на ОбС;

- Включване в дневния ред въпроси, поставени от граждани по обществено значими въпроси.

2. Заседанието на Председателския съвет се свиква от Председателя на общинския съвет при необходимост, за обявяване на предварителен дневен ред на поредната сесия.

Чл.15. /1/ Председателят на общинския съвет получава възнаграждение, което се равнява на 80% от брутното месечно възнаграждение на кмета на общината.

/2/ Бюджетът на Общински съвет включва разходи за представителни нужди на Председателя на Общински съвет в размер на 90% от утвърдените с бюджета на общината средства за представителни и посрещане на гости на кмета на общината.

Чл.16. /1/ Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

/2/ В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

/3/ В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема с явно гласуване с мнозинство от 11 общински съветници.

/4/ При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката  или приемане на решението, или на следващото заседание, по реда на чл. 10-13 от настоящия правилник.

Чл.17. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран общински съветник.

ГЛАСУВАНЕ НА ГЛАВА ТРЕТА, в залата присъстват - 20 общински съветници

16 „ЗА", 4 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.18. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.19. (1)  Общинският съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и  временни комисии на съвета;

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;

5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

7. да получава възнаграждение в размер на 70 на сто от средната брутна заплата на общинска администрация за съответния месец.

7.1. Общинският съветник не получава пълния размер на възнаграждението си при следните  случаи:

А/ При неизпълнение на задълженията  по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на  общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от възнаграждението на общинския съветник  се  удържат  средства  в размер:                                                                       - 50  /петдесет/ лева за отсъствие от заседание на постоянните  комисии

- 100 /сто/ лева  за отсъствие от заседание на общински съвет. 

8. да получава пари за пътни, комуникационни, технически средства и други разноски, свързани с дейността му в общинския съвет, в размер на не повече от една минимална работна заплата за страната на месец, по представени отчетни документи.

/2/ Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет. 

Чл.20. /1/ Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;

3. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;

4. да следи промените в нормати