• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 5 Протокол 3 от 02.11.2016 г.


По втора точка от дневния ред: Избор на ръководство и членове на Постоянни комисии към Общински съвет - Балчик.

Вносител: Ася Христова - общински съветник

РЕШЕНИЕ № 5: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове, в следния състав:

Председател:                       Ася Тодорова Христова

Членове:                             

Стефка Николова Анастасова

Даниела Василева Пеловска

Гюнай Мюмюн Узун

Маргарита Калинова Вичева

Атанас Жечев Георгиев

Атанас Илиев Атанасов

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"