• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 6 Протокол 3 от 02.11.2016 г.


РЕШЕНИЕ № 6: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология, в следния състав:

Председател:                      Мелих Мехмедов Хаджиев

Членове:                              Даниела Василева Пеловска

Христо Петров Христов

Галин Петров Началников

Нури Кемалов Мустафов

Христо Николов Христов

Ивелин Пейчев Ройдев

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"