• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 7 Протокол 3 от 02.11.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 7: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт, в състав:

Председател:                      Галин Петров Началников

Членове:                              Стефан Панайотов Диков

Христо Петров Христов

Стоян Димитров Георгиев

Георги Златев Георгиев

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"