• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 8 Протокол 3 от 02.11.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 8: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности, в състав:

Председател:                       Даниела Василева Пеловска

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Членове:                              Стефка Николова Анастасова

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Стефан Панайотов Диков

16 „ЗА", 3 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Гюнай Мюмюн Узун

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Стоян Димитров Георгиев

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"