• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 9 Протокол 3 от 02.11.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 9: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, в състав:

Председател:                       Д-р Маргарита Калинова Вичева

15 „ЗА", 3 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Членове:                              Велко Георгиев Михайлов 

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Христо Николов Христов

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Ася Тодорова Христова

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Нури Кемалов Мустафов

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Мелих Мехмедов Хаджиев

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Иванка Георгиева Бързакова

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"