• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 11 Протокол 3 от 02.11.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 11: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия за установяване конфликт на интереси, в състав:

Председател:                       Велко Георгиев Михайлов 

Членове:                             

Виктор Лучиянов Митраков

Атанас Жечев Георгиев

Атанас Илиев Атанасов

Д-р Маргарита Калинова Вичева

Ася Тодорова Христова

Гюнай Мюмюн Узун

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"