• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 141 Протокол 10 от 24.05.2017 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за преобразуване на ПУИ „Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево в Общински център за специална  образователна подкрепа-Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 141: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 312, ал. 1 и ал. 6 от Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка с § 13 от ПЗР на ЗПУО, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Дава съгласие за преобразуване на ПУИ „Акад. Т. Самодумов" с. Кранево в Общински център за специална образователна подкрепа - Кранево, считано от 01.09.2017 г.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да отправи писмено предложение до Министъра на образованието и науката.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"