• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 216 Протокол 14 от 20.09.2017 г.

По втора точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейски съюз на община Балчик към 30.06.2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 216:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет: 

1. Общински съвет Балчик приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС към 30.06.2017 г.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 13 общински съветници

13 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"