• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 217 Протокол 14 от 20.09.2017 г.

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на бюджетна прогноза за 2018 г.,  2019 г. и 2020 г. в частта и за местни дейности - втори етап

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 217:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява проектобюджета за 2018 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява проектобюджет на постъпленията от местни приходи за 2018 година в размер на 13 774 265 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на 12 718 630 лева.

    2. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2019 година в размер на 13 491 500 лева и разходи в местни дейности в размер на 12 475 130 лева.  

    3. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2020 година в размер на 13 356 675 лева и разходи в местни дейности в размер на 12 333 530 лева. 

    4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 13 общински съветници

13 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"